Lấy buồi vẩy vào bướm nước sướng bắn tung tóe

Chiêu mới của ông chú hàng xóm. Lấy buồi vẩy vào bướm khiến em sướng nước bắn tung tóe không dừng.