Chị máy bay Việt Nam bú cu như con hổ đói

Chắc lâu ngày mới bắt được phi công buồi to nên chị máy bay Việt Nam như một con hổ đói trong lúc bú cu.